Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Відпустки педагогічним працівникам

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України «Про відпустки» (далі – Закон), Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346 (далі - Порядок), право на щорічну основну відпустку мають керівні працівники навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники (далі – педагогічні працівники), які перебувають у трудових відносинах з установами, організаціями, підприємствами (далі – установи) незалежно від форм власності та їх галузевої належності.

Право вищезазначених працівників на щорічну основну відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі, закладі (ст. 10 Закону, пункт 2 Порядку). За другий та наступні роки роботи відпустка надається згідно з графіками, які затверджуються власником установи або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Також передбачено, що даним працівникам навчальних закладів щорічна основна відпустка повної тривалості у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу (ст. 10 Закону, п. 2 Порядку). Це не стосується вищезазначених працівників установ освіти.

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором. Необхідність санаторно-курортного лікування підтверджується довідкою медичного закладу встановленого зразка – «Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування», медична документація, Форма № 070/о, затверджена наказом МОЗ України від 14.02.2012 р. № 302. Вимога щодо надання санаторно-курортної путівки є не законним, так як у Порядку відсутня така вимога.

Особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.

Керівникам установ щорічна основна відпустка надається за погодженням з вищестоящим органом управління.

Перенесення щорічної основної відпустки, поділ її на частини та відкликання з відпустки провадиться відповідно до умов, передбачених статтями 11 та 12 Закону України «Про відпустки».

Педагогічним та науково-педагогічним працівникам невикористана частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, в період літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним договором, - в інший канікулярний період.

У разі звільнення вищезазначених працівників їм виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної основної відпустки у відповідності до вимог пункту 6 Порядку.

Щорічні додаткові відпустки

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів (ст. 10 Закону).

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7-ми календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою. Орієнтований перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти України, яким може надаватись додаткова відпустка зазначений у листі Міністерства освіти України № 1/9-96 від 11.03.98 р. та є у додатках до Галузевої угоди.

Рекомендації про порядок надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці затверджені наказом Мінпраці та соціальної політики України від 10.10.97 р. № 7. Згідно нього:

  • ця відпустка надається працівникам, які виконують роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною);
  • не застосовується для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем (хто працює менш ніж 40 годин на тиждень);
  • зазначена відпустка надається пропорційно часу, відпрацьованому на роботі, посаді, що дають право на цю відпустку;
  • конкретна тривалість додаткової відпустки встановлюється колективним договором по кожному виду робіт, професій чи посад.