Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Обгрунтування і наслідки відсутності працівника на робочому місці з причини виклику на судове засідання

Працівник може бути викликаний до суду. В залежності від статусу, в якому він перебуває в процесі, не з’явитися він у суд не може. В іншому випадку йому може загрожувати адміністративна, а то й кримінальна відповідальність. Звичайно, роботодавець в даному випадку страждає, адже працівник, відсутній на роботі, а роботодавець ніяк не може йому заперечити. Однак і працівник, і роботодавець повинні мати на увазі, що за відсутність на роботі з причини виклику до суду не карають.

Але й не завжди платять! Оплата праці залежить від того, за якої категорії справ працівник викликаний до суду і в якому статусі він там виступає.

Адміністративний та цивільний процес

Учасниками цивільного процесу, вважаються сторони (позивач і відповідач), треті осіби, представники сторін чи третіх осіб, свідки, експерти, перекладачі, спеціалісти, а у справах наказного та окремого провадження – заявники, зацікавлені особи, їх представники.

Згідно статті 86 Цивільно-процесуального кодексу України:
 • витрати, пов'язанi з переїздом до iншого населеного пункту свiдкiв, спецiалiстiв, перекладачiв, експертiв, найманням ними житла, а також проведенням судових експертиз, несе сторона, яка заявила клопотання про виклик свiдкiв, залучення спецiалiста, перекладача та проведення судової експертизи;
 • добовi (у разi переїзду до iншого населеного пункту), а також компенсацiя за втрачений заробiток чи вiдрив вiд звичайних занять свiдкам, спецiалiстам, перекладачам, експертам сплачуються стороною, не на користь якої ухвалено судове рiшення. Компенсацiя за втрачений заробiток обчислюється пропорцiйно вiд розмiру середньомiсячного заробiтку, а компенсацiя за вiдрив вiд звичайних занять - пропорцiйно вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати. У такому самому порядку компенсуються витрати на оплату послуг експерта, спецiалiста, перекладача;
 • якщо у справах окремого провадження виклик свiдкiв, призначення експертизи, залучення спецiалiстiв здiйснюються за iнiцiативою суду, а також у випадках звiльнення вiд сплати судових витрат або зменшення їх розмiру, вiдповiднi витрати вiдшкодовуються за рахунок Державного бюджету України.
 • граничний розмiр компенсацiї витрат, пов'язаних iз залученням свiдкiв, спецiалiстiв, перекладачiв та проведенням судових експертиз, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

У даний час це регламентовано постановою Кабінету Міністрів України «Про граничнi розмiри компенсацiї витрат, пов'язаних зрозглядом цивiльних та адмiнiстративних справ, iпорядок їх компенсацiї за рахунок держави» № 590 від 27 квітня 2006 р.

Згідно статті 91 Кодексу адміністративного судочинства України:
 • витрати, пов'язанi iз залученням свiдкiв, спецiалiстiв, перекладачiв та проведенням судових експертиз, несе сторона, яка заявила клопотання про виклик свiдкiв, залучення спецiалiста, перекладача та проведення судової експертизи:
 • свiдкам, експертам, спецiалiстам, перекладачам оплачуються проїзд, а також добовi в разi переїзду до iншого населеного пункту. Експертам, спецiалiстам i перекладачам повинна бути сплачена винагорода за виконану роботу.
 • якщо виклик свiдкiв, призначення експертизи, залучення перекладачiв, спецiалiстiв здiйснюються за iнiцiативою суду, а також у разi звiльнення вiд сплати судових витрат або зменшення їх розмiру вiдповiднi витрати компенсуються за рахунок Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Отже, в адміністративному і в цивільному процесі підприємство, установа, організація де працює сторона або її представник, свідок, експерт, спеціаліст не зобов’язана виплачувати їм зарплату за час участі в судовому процесі.

Господарський процес

Для учасників судового процесу з господарських спорів, до яких Господарсько-процесуальний кодекс України відносить сторін (позивача і відповідача), третіх осіб, експерта, представників сторін, компенсація витрат, пов’язаних з викликом до суду, взагалі не передбачена.

Згідно ст. 49 ГПКУ, суми, які підлягають сплаті за послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов’язані з розглядом справи, покладаються: при задоволенні позову – на відповідача; при відмові в позові – на позивача; при частковому задоволенні позову – на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

У випадку, якщо працівник викликається в суд з цивільних, господарських та адміністративних спорів, роботодавець повинен відпустити його з роботи. У той же час, саме в цих категоріях справ законодавством не передбачено збереження середнього заробітку за працівниками, які викликаються до суду, за час їх відсутності на роботі, оскільки повістка в суд підтверджує лише поважність причини відсутності працівника на робочому місці, однак не є підставою для виплати йому зарплати.

Кримінальний процес і адміністративні правопорушення

Згідно статті 121 Кримінально-процесуального кодексу України:
 • витрати, пов’язанi iз прибуттям до мiсця досудового розслiдування або судового провадження, - це витрати обвинуваченого, пiдозрюваного, до якого не застосовано запобiжний захiд у виглядi тримання пiд вартою, його захисника, представника потерпiлого, пов’язанi з переїздом до iншого населеного пункту, найманням житла, виплатою добових (у разi переїзду до iншого населеного пункту), а також втрачений заробiток чи витрати у зв’язку iз вiдривом вiд звичайних занять;
 • компенсацiя за втрачений заробiток обчислюється пропорцiйно вiд розмiру середньомiсячного заробiтку, а компенсацiя за вiдрив вiд звичайних занять - пропорцiйно вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати;
 • витрати, пов’язанi iз прибуттям до мiсця досудового розслiдування або судового провадження пiдозрюваного, обвинуваченого, вiн несе самостiйно.
 • витрати, пов’язанi iз прибуттям до мiсця досудового розслiдування або судового провадження захисника, несе пiдозрюваний, обвинувачений.
 • витрати, пов’язанi iз прибуттям до мiсця досудового розслiдування або судового провадження представника, несе особа, яку вiн представляє.
Згідно статті 122 КПКУ:
 • витрати, пов’язанi iз залученням свiдкiв, спецiалiстiв, перекладачiв та експертiв, несе сторона кримiнального провадження, яка заявила клопотання про виклик свiдкiв, залучила спецiалiста, перекладача чи експерта, крiм випадкiв, встановлених цим Кодексом;
 • витрати, пов’язанi iз участю потерпiлих у кримiнальному провадженнi, залученням та участю перекладачiв для перекладу показань пiдозрюваного, обвинуваченого, потерпiлого, цивiльного позивача та цивiльного вiдповiдача, представника юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження, здiйснюються за рахунок коштiв Державного бюджету України в порядку, передбаченому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Залучення стороною обвинувачення експертiв спецiалiзованих державних установ, а також проведення експертизи за дорученням слiдчого суддi або суду здiйснюється за рахунок коштiв, якi цiльовим призначенням видiляються цим установам з Державного бюджету України;
 • потерпiлим, цивiльним позивачам, свiдкам оплачуються проїзд, наймання житла та добовi (у разi переїзду до iншого населеного пункту), а також компенсацiя за втрачений заробiток чи вiдрив вiд звичайних занять;
 • компенсацiя за втрачений заробiток обчислюється пропорцiйно вiд розмiру середньомiсячного заробiтку, а компенсацiя за вiдрив вiд звичайних занять - пропорцiйно вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати.

Згідно п. 7 Інструкції про відшкодування витрат особам, які викликаються до правоохоронних органів (затверджена постановою КМУ №710 від 1 липня 1996 р.), всі такі виплати здійснюються органом, який зробив виклик, із коштів, які передбачаються кошторисом на відповідні цілі. Але в такому порядку відповідні витрати відшкодовуються лише в кримінальних справах і в справах про адміністративні правопорушення. Крім того, експерти, спеціалісти і перекладачі мають право на винагороду за виконання своїх функцій, якщо виконання дорученої їм роботи не входить в їх посадові обов’язки. Зазначені виплати здійснюються з коштів органів дізнання, досудового слідства і суду.

Що стосується справ про розгляд адмінправопорушень, то ст. 275 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено, що потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам відшкодовуються у встановленому порядку витрати, яких вони зазнали у зв’язку з явкою в орган (до посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення. За особами, яких викликають як потерпілих, свідків, експертів і перекладачів, в даному випадку зберігається в установленому порядку середній заробіток за місцем роботи.

Але якщо працівник є обвинуваченим, підсудним, підозрюваним, законодавством не передбачено збереження за ним середнього заробітку. При цьому в разі незаконного засудження, незаконного притягнення як обвинуваченого, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного відсторонення від роботи виплата компенсацій регулюється Законом України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» і здійснюється за рахунок держбюджету. Якщо працівник в адміністративній справі є особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, відсутність його на роботі буде вважатися поважною причиною, але за таким працівником не зберігається середній заробіток.